Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Klachtenregeling

De medewerkers van Stichting Leerkansen Zeist en de voor de stichting werkende adviseurs doen hun uiterste best om ouders die een bijdrage in de schoolkosten vragen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt en dat er daardoor een probleem ontstaat.  
Voor dit probleem kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Leerkansen Zeist, telefoonnummer 06 22745015. Wanneer u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van Stichting Leerkansen Zeist.


Hier volgen een paar voorbeelden voor het indienen van klachten.

U heeft een klacht over de manier waarop u te woord bent gestaan;  

U vindt dat er niet goed is omgegaan met uw privacy;   

U bent het niet eens met de beslissing geen bijdrage dan wel een bijdrage onder voorwaarden te verstrekken. 


Wanneer u besluit een klacht in te dienen, moet u met het volgende rekening houden. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na de door u vastgestelde aanleiding voor de klacht moet u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van Stichting Leerkansen Zeist. Dat kan per brief, Antwoordnummer 5545, 3700 VB Zeist, of mail naar: secretaris@leerkansenzeist.nl.  

Het is belangrijk dat u in uw klachtbrief vermeldt:  

uw naam, adres en telefoonnummer en voor zover mogelijk uw e-mailadres;

de dagtekening (de datum dat U de brief schrijft);

uw relatie tot het kind /de leerling (ouder, voogd of verzorger);

een omschrijving van de klacht en wanneer en waar de situatie zich heeft voorgedaan;  

welke actie u heeft ondernomen om het probleem in overleg met de adviseur respectiefelijk de beoordelaar adviesaanvragen op te lossen;

de naam van de betreffende adviseur respectiefelijk de beoordelaar adviesaanvragen.

  

Binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van het bestuur van Stichting Leerkansen Zeist een schriftelijke ontvangstbevestiging.  

 

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht zal een door het bestuur ingestelde onafhankelijke commissie uw klacht inhoudelijk beoordelen. Zo nodig wordt u door de commissie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.   


Uiterlijk 1 week nadien zal het bestuur op advies van de commissie een besluit nemen en het besluit schriftelijk aan u mededelen. Tegen deze beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.  

Met onze serieuze aandacht voor uw klacht en het zoeken van een mogelijke oplossing daarvoor proberen wij de dienstverlening aan onze cliënten voortdurend te verbeteren!   

September 2020

Bestuur Stichting Leerkansen Zeist